Close

Forskning & Utveckling

FoU-enheten utvecklar företagets modeller och metoder.

FoU-enheten utvecklar företagets modeller och metoder, dessa används internt på ArkivIT för att fördjupa medarbetarnas kompetens och ska resultera i arbetsinsatser av högre kvalitet hos kund. 

FoU-enheten verkar inom ramar för innovativ teknikutveckling för att ta fram attraktiva tjänster vars syfte är att förbättra och effektivisera våra kunders verksamhet. Resultatet publiceras ibland i formen av ”White Book” (vitbok) eller i kortare artiklar eller inlägg som ni kan läsa om på den här sidan.

Att förvalta och utveckla kunskap innebär ett ständigt sökande efter nya möjligheter. ArkivIT gör detta genom att tillvarata medarbetarnas kompetens och erfarenheter från genomförda uppdrag samt genom fallstudier hos kunder. Från vår samlade kunskap och erfarenheter föds texter som sedan blir publikationer i vetenskapliga journaler, konferensbidrag och publikationer i branschens tidskrifter. 

FoU-enhetens verksamhetsidé är att alla medarbetare bidrar till företagets och kundernas verksamhetsutveckling och förnyelse med ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Vi bedriver kunskapsspridning internt genom workshops och internutbildning rörande nya forskningsrön inom branschen. Knutet till FoU-verksamheten återfinns externa utbildningar vars syfte är att sprida kunskap, öka kompetens inom sektorn generellt samt informera om och guida om nya trender.

ArkivIT deltar i nationella och internationella forskningsprojekt inom bland annat IT-förvaltning, informationshantering, informationssäkerhet, elektronisk arkivering och digitalt bevarande.

ArkivIT

Artiklar

Läs vår tidskrift – Arkiv Information Teknik

Vad kan vi stå till tjänst med?

Verksamhetsutveckling

Våra konsulter kan hjälper er med det mesta inom arkiv och informationshantering. 

Arkivtjänster

Tillfällig eller långsiktig hjälp av kunniga arkivarier och dokumentcontrollers.

IT-lösningar

Vi erbjuder pålitliga IT-lösningar för långsiktig och trygg informationsförsörjning.

Dataskyddsombud som tjänst

Få tillgång till ett team av DPO/DSO-konsulter som kan se till att ni möter de krav som GDPR ställer.

Kurser

Våra kurser vänder sig till dig som strukturerar, bevarar och tillgängliggör information.

Webbarkivering

Surfbara, lättillgängliga, arkivbeständiga och mjukvaru-oberoende webbarkiv.

Om ni har behovet så har vi lösningen

Vi gör det svåra enkelt. Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er.

Till toppen