fbpx
Close

22 augusti, 2014

Svenska ESF-rådet – projekt för införande av ny Arkivredovisning

Svenska ESF-rådet

Under projektets gång utfördes en processkartläggning av myndighetens verksamhet, där nyckelpersoner inom olika verksamhetsområden intervjuades, som resulterade i en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar. De första månaderna genomfördes en förstudie av organisationen och en projektplan togs fram som fastställdes av GD i april 2013. En processkartläggning gjordes av organisationen.

Parallellt med arkivredovisningsprojektet, påbörjades ett projekt för införande av nytt systemstöd för ärendehantering, diarieföring och arkivering i e-arkiv via ärendehanteringssystemet Public 360.

Målet med den nya arkivredovisningen är att Svenska ESF-rådets ärendehantering och arkivering ska följa arkivlagen och Riksarkivets föreskrifter. Arkivredovisningen ska också medverka till att konsolidera och förenkla ärendehanteringen på myndigheten .

Resultat

Klassificeringsstruktur med grafiska processbeskrivningar inkluderande vanligt förekommande handlingstyper, samt en beskrivning av handlingsslag och förvaringsenheter som är nu framtagna i arkivredovisningen och klassificeringsstrukturen är införd i diarieföringssystemet.

I projektet för införande av ärendehanteringssystemet och e-arkivet samverkade ESF-rådets arkivarie med ArkivITs konsult Ebba Södersten, införandeprojektets konsulter och Public 360s leverantörer för att anpassa systemet till organisationens behov och förutsättningar samt till arkivredovisningens regler.

Till toppen