Close

Löpande stöd

Vi kan hjälpa er med allt från verksarkivariepositionen till registraturet!

Vi är experter inom informationshantering! Vi kan offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen, förvaltningslagen och övriga bestämmelser som reglerar er verksamhet såsom personuppgiftslagen och den kommande dataskyddsförordningen (GDPR).

Våra arkivkonsulter har akademisk examen inom arkivkunskap och oftast flerårig yrkeserfarenhet från offentlig och/eller privat verksamhet. Vi är därför vana vid att snabbt sätta oss in i verksamheten.

Vi kan hjälpa er med den dagliga brevöppningen och diarieföringen, utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling, upprättande och uppdatering av policyer, hanteringsanvisningar och interna regelverk. Våra konsulter har vana av att ordna och förteckna arkiv både enligt allmänna arkivschemat och enligt processbaserad/verksamhetsbaserad arkivredovisning.

Vi kan de allra flesta ärendehanterings- och diarieföringssystem såsom W3D3, Platina, Diabas, Lex och Public360 och skulle det krävas så vet vi att vi snabbt kan sätta oss in i nya system. Flera av våra arkivkonsulter besitter specialistkunskaper inom ett flertal olika områden – allt från bevarande av teknisk dokumentation och ritningar till hantering historiskt arkivmaterial.

Vid stora projekt kan vi ta helhetsåtagande vad gäller arkiv- och registratorsfunktionerna. Vi kan även arbetsleda till exempel arkivassistenter eller hjälpa till med att ordna och förteckna projektdokumentation både under och efter projektet. Vi har även stor vana av systemförvaltning av t.ex. ärendehanterings- och diarieföringssystem, e-arkiv samt löpande informationssäkerhetsarbete.

Tillsammans med er skapar vi ett tydligt upplägg med löpande avstämningar där ni kan känna att ni är i trygga händer. Vi utgår naturligtvis från rådande lagar, föreskrifter och standarder i arbetet och är alltid håller oss uppdaterade på det senaste från Riksarkivet, Datainspektionen, Justitieombudsmannen (JO) samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Vi har oftast möjlighet att hjälpa till med kort varsel vid exempelvis sjukdom eller annan frånvaro.

Vad kan vi stå till tjänst med?

Verksamhetsutveckling

Våra konsulter kan hjälper er med det mesta inom arkiv och informationshantering. 

Löpande stöd

Tillfällig eller långsiktig hjälp av kunniga arkivarier och dokumentcontrollers.

IT-lösningar

Vi erbjuder pålitliga IT-lösningar för långsiktig och trygg informationsförsörjning.

Kurser

Våra kurser vänder sig till dig som strukturerar, bevarar och tillgängliggör information.

Om ni har behovet så har vi lösningen

Vi gör det svåra enkelt. Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er.